Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.–31.12.2013

Sisäisen valvonnan viitekehys Yhtiössä

EB:n sisäinen valvonta sisältää seuraavat rakenteelliset elementit:

  • Yhtiön hallituksen asettamat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon ohjeet ja periaatteet;
  • ohjeiden ja periaatteiden käyttöönotto ja soveltaminen johdon valvonnassa;
  • toimintojen tehokkuuden ja toimivuuden sekä talous- ja johdon raportoinnin luotettavuuden valvonta talousosaston ja liiketoimintakontrollereiden toimesta; 
  • yrityksen riskienhallintaprosessi, jonka tarkoituksena on tunnistaa, arvioida  ja vähentää riskejä, jotka uhkaavat Yhtiön tavoitteiden toteutumista; 
  • compliance-prosessit, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja (mukaan lukien vakaus, "sustainability") noudatetaan; 
  • tehokas valvontaympäristö kaikilla organisaatiotasoilla, sisältäen räätälöidyt valvontatoimet määritellyille prosesseille, sekä konsernin liiketoiminta-alueita ja maantieteellisiä alueita koskevien vähimmäisvaatimusten luominen; 
  • yhteiset eettiset arvot ja vahva sisäinen valvontakulttuuri kaikkien työntekijöiden keskuudessa; ja 
  • tarvittaessa sisäiset tarkastukset, jotka mittaavat sisäisen valvonnan tehokkuutta.