Hallituksen toimintakertomus

EB:n ja AUDIN yhteisesti omistetun yrityksen konsolidointitavan muutos 1.1.2013 alkaen

EB on alkanut soveltaa vuoden 2013 alusta lähtien uusia IFRS 10 ja IFRS 11 -standardeja ja konsolidoi Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin ja Automotive-liiketoimintasegmenttiin yhdisteltävä liikevaihto, liiketulos ja taseen varat ja velat ovat pienentyneet aikaisemmasta 100 %:sta 51 %:iin. Konsernin nettotulokseen yhdistelytavan muutoksella ei ole ollut vaikutusta. Suhteellisen yhdistelytavan mukaan konsernin liikevaihtoon sisällytetään myös 49 % muiden Elektrobit-konsernin yhtiöiden liikevaihdosta e.solutions GmbH:lle.

Vuoden 2013 taloudellisessa raportoinnissa EB on esittänyt vuoden 2012 tuloslaskelman ja taseen vertailutiedot oikaistuina olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012.

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Automotive GmbH omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. Aiemmin ja perustamisestaan, vuodesta 2009, lähtien e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä, ja sen liikevaihto ja liiketulos on yhdistelty täysimääräisenä Elektrobit-konsernin tilinpäätökseen.

1.1.2014 alkaen astuvat voimaan uudet IFRS 10 ´konsernitilinpäätös´ ja IFRS 11 ´yhteisjärjestelyt´ -standardit, joita voidaan soveltaa jo 1.1.2013 alkaen. IFRS 10 -standardi määrittää periaatteet, jotka koskevat konsernitilinpäätöksen esittämistä ja laatimista, kun yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. IFRS 11 -standardi määrittää taloudellista raportointia koskevat periaatteet yhteisöille, joilla on osuus yhteisessä määräysvallassa olevissa järjestelyissä. Standardin mukaan yhteisjärjestelyt luokitellaan joko ´yhteisyritykseksi´ tai ´yhteiseksi toiminnoksi´. e.solutions GmbH:n on todettu täyttävän ´yhteisen toiminnon´ määritelmät ja siten tulee soveltaa suhteellista yhdistelytapaa viimeistään uusien standardien voimaantulosta lähtien.