Hallituksen toimintakertomus

Optio-oikeudet

I. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2005 päätettiin valtuuttaa hallitus antamaan optio-oikeuksia. Valtuutuksen perusteella hallitus jakoi 4 500 000 optio-oikeutta yhtiön johdolle ja optiojärjestelmässä varastoyhtiönä toimivalle kokonaan Elektrobit Oyj:n omistuksessa olevalle tytäryhtiölle. Vuoden 2005 optio-oikeuksiin perustuvat osakemerkinnät voivat lisätä Elektrobit Oyj:n osakepääomaa enintään 450 000 eurolla ja osakkeiden määrää enintään 4 500 000 osakkeella. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2005A on 1.4.2008–30.4.2010, optio-oikeuksilla 2005B 1.4.2009–30.4.2011, optio-oikeuksilla 2005C 1.4.2010–30.4.2012 ja optio-oikeuksilla 2005D 1.4.2011–30.4.2013. Merkintäajan päättymiseen mennessä optio-oikeuksien 2005A-D perusteella ei merkitty osakkeita.

II. Varsinainen yhtiökokous 14.3.2008 päätti optio-oikeuksien antamisesta Elektrobit-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta, joista 1 400 000 merkitään tunnuksella 2008A, 1 400 000 tunnuksella 2008B ja 1 400 000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 200 000 yhtiön uutta osaketta tai sen hallussa olevaa osaketta. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 3,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Elektrobit Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingissä tammikuussa 2009, tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2012–31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2013–31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014–31.3.2016.

Elektrobit Oyj:n hallitus päätti 5.6.2013, että optio-oikeudet 2008A ja 2008B liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 2008A ja 1 400 000 optio-oikeutta 2008B. Optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi 17.6.2013. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008A päättyy 31.3.2014 ja optio-oikeudella 2008B 31.3.2015.

Vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla merkittiin 2.4.2013–20.6.2013 välisenä aikana yhteensä 97.500 uutta osaketta, 21.6.2013–22.8.2013 välisenä aikana yhteensä 120 834 uutta osaketta, 22.8.2013–8.10.2013 välisenä aikana yhteensä 89 356 uutta osaketta, ja 21.10.2013–21.11.2013 välisenä aikana yhteensä 380 495 uutta osaketta. Merkintähinnat kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kukin kaupparekisteriin 5.7.2013, 6.9.2013, 18.10.2013 ja 4.12.2013. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 8.7.2013, 9.9.2013, 21.10.2013 ja 5.12.2013. Elektrobit Oyj:n osakemäärä uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen oli 130 100 875 osaketta.

4.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena. Pääoman palautuksen johdosta yhtiön optio-oikeuksien 2008A–C mukaisia osakkeiden merkintähintoja alennettiin optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti pääoman palautuksen osakekohtaisella määrällä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. Tällöin optio-oikeuksien 2008A mukainen merkintähinta laski 0,07 euroon, 2008B merkintähinta 0,73 euroon ja 2008C merkintähinta 0,61 euroon.

Elektrobit Oyj:n hallitus päätti 20.12.2013, että optio-oikeudet 2008C liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 2008C. Listaamista haettiin alkavaksi 1.4.2014. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008C alkaa 1.4.2014 ja se päättyy 31.3.2016. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla 2008C merkittäville osakkeille on 0,61 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääomapalautuksen täsmäytyspäivänä.

Lisätietoa ja optio-oikeuksien 2008 ehdot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat.