Hallituksen toimintakertomus

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. EB rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä EB:llä on sitova 10 miljoonan euron määräinen luottolimiittisopimus ja 10 miljoonan euron määräinen rahoituslimiittisopimus, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyvät puolivuosittain tarkasteltavat taloudelliset kovenantit, jotka liittyvät konsernin omavaraisuusasteeseen ja käyttökatteeseen. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli EB:n liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin tai mikäli Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimukset edellyttäisivät suunniteltua enemmän tuotekehitysvaiheen rahoitusta.

Eräiden EB:n liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. EB vaati yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (18,8 miljoonan euron 19.2.2014 valuuttakurssin mukaan) suuruisia erääntyneitä myyntisaamisia entiseltä asiakkaaltaan TerreStar Networks Inc.:ltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta, maksettavaksi näiden vuonna 2010 ja 2011 käynnistyneissä saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB vaati korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,5 miljoonaa euroa 19.2.2014 valuuttakurssin mukaan). EB esitti siten kumpaakin TerreStar-yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (20,3 miljoonan euron 19.2.2014 valuuttakurssin mukaan) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 24.8.2012 EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:n ja TerreStar Corporationin ja eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien solmiman erinäisiä TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä nousseita osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan lopullisen sovintosopimuksen. Tehdyn sovinnon perusteella TerreStar Corporation maksoi Elektrobit Inc.:lle 28.8.2012 lopullisena korvauksena EB:n TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä esittämästä vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sovinto ei koskenut TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista purkamismenettelyä eikä sisältänyt tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta. 24.10.2012 Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi TerreStar Corporationin ja eräiden sen tytäryhtiöiden (poislukien TerreStar Networks Inc.) saneeraussuunnitelman, joka säilyttää EB:n TerreStar Networksille esittämiin vaateisiin liittyvät oikeudet.

EB arvioi, että sen jako-osuus TerreStar Networksin vahvistetun purkamissuunnitelman mukaan saattaa olla yhteensä noin 8 %:n luokkaa EB:n vaateen nimellisarvosta. Tämä arvio perustuu kuitenkin lukuisiin oletuksiin, ja sen vuoksi maksujen ajoitusta tai määrää jäljellä olevasta vaateesta ei voida tässä hetkessä arvioida varmuudella. Vahvistetun purkamissuunnitelman mukaan 29.3.2012 EB vastaanotti Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain mukaisen etuoikeutetun erän vaateistaan määrältään 650 890 Yhdysvaltain dollaria.

Osana luvun 11 mukaista saneerausprosessia TerreStar Networksin pesänselvittäjä (TerreStar Networksin luvun 11 mukaisen suunnitelman vahvistamisen yhteydessä määrättiin pesänselvitys) harkitsee voiko pesä vaatia takaisin aiemmin maksettuja suorituksia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain perusteella. EB vastaanotti 90 päivää ennen TerreStar Networks Inc.:n saneerausmenettelyn käynnistymistä määrältään yhteensä noin 2,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiset maksut, jota pesänselvittäjä on väittänyt velkojan sopimattomaksi suosimiseksi, ja on mahdollista, että pesänselvittäjä vaatii oikeusteitse EB:tä palauttamaan saamansa maksut. EB uskoo pystyvänsä menestyksekkäästi puolustautumaan ja tulisi vahvasti riitauttamaan mahdolliset takaisinsaantikanteet. EB kuitenkin ennakoi, ettei se tule saamaan jako-osuuttaan ennen kuin mahdollinen takaisinsaantia koskeva riitaisuus on ratkaistu joko oikeusteitse tai osapuolten välisellä sovinnolla. Täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita purkamissuunnitelman mukaan jaettavissa oleviin velallisten varoihin, pesänselvittäjä on pyytänyt lisätietoja ja dokumentteja, joita EB on toimittanut tukeakseen vaadettaan. Selvittääkseen, voisivatko osapuolet päästä sopimukseen jäljellä olevista avoimista kysymyksistä, EB on sopinut pesänselvittäjän kanssa takaisinsaantikanteiden jättämiselle laissa asetetun määräajan pidentämisestä 18.4.2014 saakka. Määräajan päättymisen lykkääminen edelleen on mahdollista. Tällä hetkellä mahdollista takaisinsaantikanteen todennäköisyyttä tai sen lopputulosta ei voida varmuudella arvioida.

EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB ei pystyisi aikanaan kotiuttamaan täysimääräisesti suhteellista jako-osuuttaan vakuudettomalle velalleen TerreStar Networksin saneerauspesästä. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin luvun 11 mukaisista saneerausmenettelystä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Mikäli EB:n vakuudettoman velan jako-osuutta TerreStar Networksin saneerauspesästä ei saataisi perittyä lainkaan ja TerreStar Networksin pesänselvittäjä jättäisi takaisinsaantikanteen, jonka ratkaisuna EB joutuisi palauttamaan täysimääräisesti velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väitetyt suoritukset, prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 2 miljoonaa euroa.

Yhdysvaltain veroviranomainen (Internal Revenue Service, IRS) on kiistänyt EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiden saatavien arvonalentumiskirjauksien perusteella vuoden 2010 liittovaltion tuloverotuksessa tekemän vähennyksen. EB valitti päätöksestä ensimmäiseen valitusasteeseen (IRS Office of Appeals), jonka ratkaisua odotetaan ennen vuoden 2014 kolmannen neljänneksen päättymistä. Epäedullisesta päätöksestä on mahdollista valittaa Yhdysvaltain verovalituksia käsittelevään tuomioistuimeen (the United States Tax Court), jossa valituksen käsittely kestää noin kaksi vuotta.

Mikäli asian käsittely etenisi Yhdysvaltain verovalituksia käsittelevään tuomioistuimeen ja oikeudenkäynnin lopputuloksena EB:n vuoden 2010 verotuksessa tekemää vähennystä ei hyväksyttäisi miltään osin, EB joutuisi maksamaan takaisin veronpalautuksen täysimääräisesti korkoineen. Pahimmillaan tästä aiheutuisi EB:lle veronpalautuksen takaisinmaksun, korkokulujen ja oikeudenkäyntikulujen seurauksena arviolta yhteensä noin 2,7 miljoonan Yhdysvaltain dollarin negatiivinen vaikutus kassavirtaan (2,0 miljoonaa euroa 19.2.2014 valuuttakurssin mukaan). Valitusprosessin etenemisestä riippuen vaikutukset ajoittuisivat todennäköisesti valtaosin vuodelle 2016. EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että vähennyksen hylkääminen jäisi voimaan. On mahdollista, että valitusprosessista myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. On myös mahdollista, että valitusprosessin kuluessa osapuolet sopivat asian.

Tietoa TerreStar Networks Inc.:n ja sen emoyhtiön TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä on esitetty 20. ja 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011, 18.11.2011, 21.6.2012, 3. ja 24. ja 28.8.2012 julkaisuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com.