Hallituksen toimintakertomus

Vuosi 2013 lyhyesti

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltaa uusia IFRS 10 ja IFRS 11 -standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIN yhteisesti omistaman e.solutions GmbH:n konsolidointitapa Elektrobit-konserniin on muuttunut. Vertailukelpoisuuden vuoksi jäljempänä esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että uutta konsolidointitapaa olisi sovellettu jo vuonna 2012.

EB:n luvut on jaettu IFRS 5 -standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä vuosikertomuksessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

EB:n tammi-joulukuun 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,6 prosenttia, 199,3 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 8,1 miljoonaa euroa sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (oikaistu liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012, sisältäen Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulosta heikentäneet yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia kuluja oli 9,0 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 5,1 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2013 tammi-joulukuussa 25,0 prosenttia, 138,3 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 110,6 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012). Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 tammi-joulukuussa laski -3,7 prosenttia 61,2 miljoonaan euroon (63,5 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012). Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 tammi–joulukuussa oli -0,5 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (-2,2 miljoonaa euroa, sisältäen liiketulosta heikentäneet yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, tammi–joulukuu 2012). Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja vuoden 2013 tammi-joulukuussa oli 0,4 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012).

EB ja Anite plc allekirjoittivat 28.1.2013 sopimuksen, jonka mukaan EB myi Test Tools -tuoteliiketoimintansa Anitelle. Kauppa käsitti Oulussa sijaitsevan EB:n tytäryhtiön, Elektrobit System Test Oy:n koko osakekannan myynnin sekä liiketoimintaan liittyviä muita varoja Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Anite maksoi EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa. Kauppa paransi kertaluonteisesti EB:n vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen nettotulosta noin 23 miljoonalla eurolla ja nettokassavirtaa noin 28 miljoonalla eurolla. Kauppahintaa oikaistiin myöhemmin kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla, määrältään 0,9 miljoonaa euroa. Oikaisuerä paransi EB:n katsauskauden lopetettujen liiketoimintojen tulosta ja neljännen vuosineljänneksen kassavirtaa 0,9 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnillä oli noin 24 miljoonan euron positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2013 nettotulokseen ja noin 28 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus.

4.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,11 euroa osakkeelta. Pääomanpalautuksen maksupäivän osakemäärän mukainen jaon kokonaismäärä oli 14 311 096,25 euroa. Pääoman palautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.12.2013 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksettiin 17.12.2013.

Vuoden 2013 nettokassavirta oli 28,7 miljoonaa euroa, sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen (5,1 miljoonaa euroa vuonna 2012) ja joulukuussa jaetun 14,3 miljoonan euron määräisen pääoman palautuksen.

Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,051 euroa (0,008 euroa vuonna 2012) ja osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista oli 0,238 euroa (0,017 euroa vuonna 2012).

Vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla merkittiin vuoden 2013 aikana yhteensä 688 185 uutta osaketta. Merkintähinnat kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Elektrobit Oyj:n osakemäärä uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen oli 130 100 875 osaketta. 
 

Taloudellinen kehitys tammikuu–joulukuu 2013, jatkuvat toiminnot
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR
1-12/2013
12kk
1-12/2012
12kk oikaistu
Jatkuvat toiminnot  
   Liikevaihto 199,3 173,9
   Liikevoitto / -tappio 8,1 1,1
   Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -0,5
   Tulos ennen veroja 7,2 0,6
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 6,7 1,1
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 24,3 1,2
Kauden tulos 30,9 2,3
Kauden laaja tulos yhteensä 30,9 1,6
 
Kauden tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 30,9 2,3
   Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 30,9 1,6
   Määräysvallattomille omistajille
 
Tulos / osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,051 0,008
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 34,7 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012).
  • Nettokassavirta oli 28,7 miljoonaa euroa sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen (5,1 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012).
  • Omavaraisuusaste oli 65,1 % (54,5 %, tammi–joulukuu 2012).
  • Nettovelkaantumisaste oli -46,1 % (6,1 %, tammi–joulukuu 2012).

 
Vertailu vuosineljänneksittäin, jatkuvat toiminnot
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT, MEUR
4Q 13     3Q 13        2Q 13        1Q 13       4Q 12 
oikaistu
  
Liikevaihto 59,5 45,7 47,9 46,2 48,2
Liikevoitto / -tappio 5,7 1,0 0,7 0,7 -0,5
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 5,7 1,0 0,7 1,5 3,6
Tulos ennen veroja 5,5 0,9 0,2 0,6 -0,9
Katsauskauden tulos 5,0 0,8 0,2 0,6 -0,1

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Vuosien 2012 ja 2013 aikana Wireless-liiketoimintasegmentin tuloksessa raportoidut kertaluonteiset erät olivat:
• TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2012 aikana,
• TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä saadun 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen sovintosuorituksen johdosta noin 1,2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon ja noin 10,8 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä, yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä, ja noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN JATKUVISTA TOIMINNOISTA SEKÄ MUU LIIKETOIMINTA, MEUR 4Q 13     3Q 13        2Q 13        1Q 13       4Q 12 
oikaistu
  
Automotive-liiketoimintasegmentti
Liikevaihto ulkoinen 41,1 34,1 32,5 30,5 31,8
Liikevaihto toiselle segmentille 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Liikevoitto / -tappio 5,4 1,9 0,1 1,1 2,6
Wireless-liiketoimintasegmentti
Liikevaihto ulkoinen 18,3 11,5 15,4 15,8 16,4
Liikevaihto toiselle segmentille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto / -tappio 0,3 -0,9 0,6 -0,4 -3,2
Muu liiketoiminta
Liikevaihto ulkoinen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto / -tappio 0,0 0,0 0,1 -0,0 0,1
Yhteensä
Liikevaihto 59,5 45,7 47,9 46,2 48,2
Liikevoitto / -tappio 5,7 1,0 0,7 0,7 -0,5

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN JATKUVISTA TOIMINNOISTA, MEUR JA % 4Q 13     3Q 13        2Q 13        1Q 13       4Q 12 
oikaistu
  
Aasia 2,3
3,9%
1,9
4,3%
1,7
3,6%
1,9
4,2%
2,4
4,9%
Amerikat 8,0
13,4%
6,0
13,2%
6,4
13,4%
6,2
13,3%
6,4
13,2%
Eurooppa 49,2
82,7%
37,7
82,5%
39,7
83,0%
38,1
82,5%
39,5
81,9%