Hallituksen toimintakertomus

Ympäristötekijät

EB:n oma liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, toimituksiin ja ylläpitoon sekä markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Yhtiön valmistuttamien omien tuotteiden kokonaisympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä, koska tuotteiden valmistus ei ole ollut massatuotantoa.

Elektrobit Oyj:llä on vuodesta 2001 ollut ISO 14001 -sertifioidut ympäristön johtamisjärjestelmät, jotka koskevat nykyisin Wireless-liiketoimintasegmentin toimintaa. EB soveltaa ISO 14001.2004 -standardia Wireless–liiketoimintasegmentin toiminnassa, jonka viimeisin uudelleensertifiointi toteutui 2013. Lisätietoa sertifikaatista on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://annualreport2013.bittium.com/file.php?fid=1377

EB seuraa konsernin toimintaan liittyviä tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä. EB on huomioinut ja soveltanut suunnittelussa mm. ROHS (vaarallisten aineiden käyttö) ja WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) -direktiivien vaatimuksia vuodesta 2002 lähtien. Vuodesta 2009 lähtien EB toiminnassa sovellettavia ympäristöstandardeja ja säännöksiä on huomioitu EB:n ympäristösisältölistassa, jonka vaatimukset on ulotettu myös EB:n merkittäviin toimittajiin. Lista sisältää myös ROHS2- ja REACH-standardien ohella eri markkina-alueille sovellettavien ainesosien sisältövaatimukset, joita vasten tehdään tarvittaessa materiaaliselvitykset. Vuonna 2013 EB on päivittänyt ao. vaatimuksia puolivuosittain ja soveltanut asianomaisia ympäristövaatimuksia tuotteissa tai ratkaisuissa, joissa sillä on osittaista tai kokonaisvastuuta sovellustarkoituksesta riippuen. Asetetut vaatimukset otetaan huomioon liiketoiminnassa kussakin maassa.